Przeskocz do treści

Szkolny Doradca Zawodowy

„Dlaczego musimy się ruszać?”

Gdy jesteś aktywny fizycznie Twój mózg jest też bardziej aktywny. Liczne badania medyczne wykazały, że mózg ludzi uprawiających aktywność fizyczną ma większe możliwości poznawcze, bo jest lepiej dotleniony. Więc gdy się ruszasz, pomagasz sobie w nauce.
Czytaj dalej ... >>>>


PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE - Co to takiego?

Predyspozycje i zdolności zawodowe (ang. „vocational predispositions and skills”) to: „(...) Właściwości anatomiczno –fizjologiczne, dotyczące głównie budowy i funkcjonowania układu nerwowego, w tym zadatki wrodzone, podlegające rozwojowi w procesie uczenia się, które warunkują pomyślne realizowanie zadań zawodowych. Każdy człowiek posiada określone predyspozycje i zdolności do wykonywania czynności umysłowych i praktycznych. Właściwe rozpoznanie tychże stanowi podstawę prawidłowego ukierunkowania zawodowego. Nie zawsze aspiracje zawodowe młodzieży i dorosłych uwzględniają obiektywny stan predyspozycji (...)” itd. W takim rozumieniu od lat trzydziestych XX wieku specjaliści tworzą testy zdolności (aptitude tests) służące pomiarowi predyspozycji indywidualnych w określonych dziedzinach (np. zręczności manualnej, wyobraźni przestrzennej itd.). Testy takie odgrywały ważną rolę w doradztwie zawodowym i przypisywano im znaczące walory prognostyczne. Obecnie materiały edukacyjne umieszczane m.in. na stronach ORE w kontekście predyspozycji częściej odnoszą się raczej do zainteresowań niż zdolności.

Proponuję uczniom, szczególnie klasy VIII grę:

Talent Game

To gra przygodowa, nazywana też Tajemnicami Aeropolis, której uczestnicy wędrują przez 6 krain reprezentujących różne grupy zawodowe. Celem gry, dla 3 grup wiekowych: 7+, 12+ i 16+, jest pomoc w wyborze zawodu oraz obranie odpowiedniego kierunku rozwoju. Znajdziecie ją pod linkiem, pobierzcie i dobrze się bawcie w zawodowym odkrywaniu siebie.

Zachęcam także do lektury ciekawego bardzo artykułu dotyczącego predyspozycji zawodowych, udostępnionego przez pana Romana Michalskiego- doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Braniewie.


Informator i poradnik w pigułce

Oferta edukacyjna braniewskich szkół ponadpodstawowych i najczęściej wybieranych przez naszych absolwentów szkół elbląskich
Na rok szkolny 2020/2021

Uczniowie klas ósmych stają przed trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej. Muszą podjąć bardzo trudną decyzję dotyczącą ich przyszłości. Pierwszą z tych decyzji jest wybór szkoły ponadpodstawowej, w której będą kontynuowali dalszą naukę. W tym artykule pragnę przybliżyć oferty edukacyjne szkół z powiatu braniewskiego i szkół elbląskich najczęściej wybieranych przez naszych uczniów:

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie braniewskim

Wybrane szkoły ponadpodstawowe w Elblągu najczęściej wybierane przez naszych uczniów

Więcej informacji o szkołach elbląskich (opis szkół, osiągnięcia, galeria zdjęć, zajęcia dodatkowe) można znaleźć  pod linkiem:

https://eped.pl/Informator-edukacyjny?M388=a,1-4-46#Opis

Na tej samej platformie odbywa się rekrutacja elektroniczna (składanie podań do szkół), ale tylko do szkół  na terenie Elbląga. Należy tu wygenerować podanie i przejść przez kolejne etapy. Na koniec wydrukować wniosek i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Składanie podań do wybranych szkół

Każdy uczeń może złożyć podania do wybranych przez siebie szkół w wersji papierowej lub elektronicznej. Zawsze jednak podanie trzeba złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Drugi ważny moment, w którym trzeba osobiście stawić się w wybranej szkole to moment, w którym należy dostarczyć poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Trzeci to ten, w którym trzeba potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów tych dokumentów.

Wszystkie ważne informacje dotyczące terminów należy sprawdzać na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja 2020/2021”. Tam podane są terminy składania podań oraz same podania w wersji elektronicznej, które można pobrać.

Postępowanie rekrutacyjne

O przyjęciu ucznia do wybranej szkoły, powiedzmy pierwszego wyboru (uczeń może złożyć podania do kilku szkół), decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

• Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Co bierze pod uwagę komisja prowadząca postępowanie rekrutacyjne:

1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.  Wynik przedstawiony w procentach np. 100% z:
• języka polskiego,
 • matematyki mnoży się przez 0,35
Wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

2. Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów;
• bardzo dobry –17 punktów;
• dobry –14 punktów;
• dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.
Warto więc walczyć o jak najlepsze oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej!!!!!!!!!!!!!

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

4. Przeliczenie na punkty szczególnych osiągnięć ucznia:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Ważne terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia podał do publicznej wiadomości Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2020 r.

Niestety obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w terminarzu zarówno egzaminów, jak i terminarzu rekrutacji do szkół.
Musimy zatem śledzić na bieżąco informacje dotyczące nowych terminów.

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie- kandydaci do Branżowych Szkół I stopnia (zawodowych) muszą pamiętać o spotkaniu z pracodawcą w sprawie praktycznej nauki zawodu. Jeżeli mają problem mogą skorzystać z katalogu pracodawców proponowanych przez szkołę. Taki katalog oferuje Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie:

Między uczniem a pracodawcą zostaje zawarta umowa. Uczeń staje się młodocianym pracownikiem i od tej chwili obowiązuje go Kodeks Pracy. Koniec zatem z dwumiesięcznymi wakacjami i usprawiedliwieniami od rodziców.

Zachęcam wszystkich do odwiedzania stron internetowych wspomnianych przeze mnie szkół. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących nie tylko kierunków kształcenia, ale tradycji, osiągnięć i dodatkowej działalności.


Skutki niewłaściwego wyboru szkoły i zawodu.

Decyzje dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej,  zawodu, czy też zaplanowania zawodowej kariery są jednymi z trudniejszych  i ważniejszych decyzji życiowych. To od nich zależy przyszłość i szczęście osobiste każdego z nas. Dlatego młodzi ludzie stają przed ogromnym dylematem, jaką drogą pójść i jak zaplanować swoją przyszłość zawodową. Wybór szkoły ponadpodstawowej jest pierwszą trudną decyzją, przed którą staje młody człowiek, dlatego dobrze by  było, aby ta decyzja, o ile to możliwe, była jak najbardziej świadoma.

Pierwsze pytanie jakie stawia sobie młody człowiek kończący szkołę ponadpodstawową to: jaki zawód wybrać? i Co jeżeli źle wybiorę?

Żeby dobrze zaplanować ścieżkę edukacyjno- zawodową należy wyznaczyć sobie cel bądź cele, do których będziemy dążyć. Zanim to jednak zrobimy, musimy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich – z jednej strony ułatwi nam odnalezienie się na rynku pracy, a z drugiej – pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z naszymi własnymi możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd.

Trafny wybór.

Wśród czynników decydujących o trafnym wyborze szkoły i zawodu wyróżnia się dwie podstawowe grupy:

I. Czynniki wewnętrzne – związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem, z tym, jaki on jest;

II. Czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne, wpływające na niego w mniejszym bądź większym stopniu, ale które należy brać pod uwagę.

Przemyślane planowanie własnej ścieżki edukacyjno- zawodowej składa się więc z kilku etapów:

 1. Poznania siebie (czynniki wewnętrzne)- czynniki te nazywane są tzw. biologicznymi. Tworzą je:
 • stan zdrowia i kondycja fizyczna (w niektórych zawodach ważna jest siła i kondycja fizyczna, pewne choroby np. alergia, wada wzroku, padaczka i inne wykluczają możliwość pracy w pewnych zawodach np. zdobycie zawodu weterynarz wyklucza alergia na sierść);
 • temperament (to zestaw pewnych cech, właściwości, którymi ludzie różnią się od siebie, niektóre osoby są bardzo wytrwałe, inne drażliwe. Temperament, w przeciwieństwie do innych cech człowieka charakteryzuje się względną stałością, czyli nie zmienia się wraz z rozwojem człowieka. Warto zapoznać się z typologią temperamentów wg Hipokratesa. Warto też zastanowić się nad swoim temperamentem w kontekście zawodu, który wybieramy);
 • zdolności (indywidualne cechy, które wyróżniają nas na tle innych np. zdolność ogólna, inteligencja, uzdolnienia specjalne, talent).
  Teoria wielu inteligencji (IW) Gardnera zakłada istnienie nie jednej ale 9 równouprawnionych inteligencji, takich jak:

1. Inteligencja językowa,
2. Inteligencja logiczno – matematyczna
3. Inteligencja muzyczna
4. Inteligencja wizulano - przestrzenna
5. Inteligencja cielesno - kinestetyczna
6. Inteligencja interpersonalna (widoczna w relacjach międzyludzkich)
7. Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna, tzw. zdolność uczenia się na własnych błędach)
8. Inteligencja przyrodnicza
9. Inteligencja egzystencjalna (niezbędna np. filozofom).

- zainteresowania (związane z podejmowaniem określonego rodzaju aktywność, zgłębianiem danego tematu, obiektu, problemu, sfery. Zainteresowania człowieka są względnie stabilne, podlegają wpływowi środowiska, odzwierciedlają tożsamość jednostki i maja wpływ na zachowanie człowieka poprzez wzbudzanie motywacji)

- potrzeby i hierarchia wartości przyjęta przez człowieka (Jedną z ciekawszych koncepcji wartości, ludzkich przekonań są ,, kotwice,, kariery zawodowej Scheina:

1. Profesjonalizm (bycie fachowcem w swojej dziedzinie)
2. Przywództwo (tzw. kompetencje menadżera)
3. Autonomia i niezależność (praca na samodzielnym stanowisku)
4. Bezpieczeństwo i stabilizacja
5. Kreatywność (twórczość, zmienność, przedsiębiorczość)
6. Usługi i poświęcenie dla innych (pomaganie innym)
7. Wyzwania (przeciwstawianie się trudnościom, podejmowanie ryzyka)
8. Styl życia (zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia)

Istnieje wiele narzędzi badawczych (testy, kwestionariusze), które pomagają w samopoznaniu, możemy swoją ocenę siebie skonfrontować z tym, jak postrzegają nas inni (szczególnie osoby najbliższe),musimy sobie uświadomić, że tylko rzetelne poznanie siebie gwarantuje dokonanie jak najbardziej skutecznych wyborów.

2. Poznania zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne)- do zewnętrznych czynników, które mają wpływ na dokonywanie wyborów na drodze edukacyjnej i zawodowej należą:

- aktualna struktura społeczna,
- zmiany historyczne,
- tendencje rynku pracy- bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji na rynku pracy. Musimy, bowiem wiedzieć:

 • czy dostaniemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie (ewentualnie gdzie tą pracę dostaniemy, co może się wiązać z wyjazdem);
 • jakie zawody są zanikające;
 • jakie zawody są zawodami przyszłości;
 • jaki jest nasz lokalny rynek pracy.

- procedury zatrudniania (np. rodzaje umów o pracę),

- społeczeństwo,

- rodzina- rodzina ma szczególny wpływ na decyzje i wybory zawodowe a także myślenie o sukcesie w kategorii sukces zawodowy, kariera, sukces osobisty. To właśnie rodzina kształtuje wielopokoleniową informację dotyczącą widzenia różnych ról zawodowych, prestiżu zawodu i modelu pracy.

- poznanie zawodów- klasyfikacji zawodów jest wiele. Z polską klasyfikacją  można się zapoznać na stronie: www.praca.gov.pl. Zapoznanie się z ww. klasyfikacją oraz poznanie nazw obowiązujących na rynku pracy zawodów to jeden element omawianej grupy czynników. Znacznie ważniejsze jest, bowiem zaznajomienie się z cechami charakterystycznymi interesujących nas zawodów. Unikniemy w ten sposób niewłaściwych wyborów w sytuacji, gdy np. dany zawód podoba nam się tylko, dlatego, znamy go z ulubionego serialu. Istnieją odpowiednie przewodniki po zawodach zawierające wszelkie informacje na ich temat.

3. Konfrontacji tych dwóch wyżej wymienionych czynników,

4. Właściwe zaplanowanie kariery, czyli określenia drogi rozwoju zawodowego, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu (grupy zawodów).

Skutki nietrafnego wyboru szkoły i zawodu.

Skutkami nietrafnego wyboru szkoły i zawodu najczęściej są:

 • niepodejmowanie pracy w wyuczonym zawodzie (strata czasu, po co się tego uczyć, skoro nam nie odpowiada),
 • niechęć w uczęszczaniu do źle wybranej szkoły, wagary (uczę się tego, czego nie lubię),
 • przerwanie nauki,
 • niska jakość wykonywanej pracy (z powodu braku uzdolnień czy zainteresowań w tym kierunku),
 • wypalenie zawodowe,
 • brak satysfakcji z pracy,
 • napięcie psychiczne (gdy stwierdzamy, że praca nie sprawia nam przyjemności, że przerasta nasze możliwości, czy przeciwnie – że nas nudzi),
 • stres, frustracja, brak życia towarzyskiego,
 • niezadowolenie z zarobków,
 • wyjazdy za granicę.

Tak bardzo ważne jest to, by młody człowiek sam sobie wybrał zawód, który będzie go zadowalał i w, którym będzie czuć się dobrze.  Dla niektórych szczęśliwców wybór zawodu jest dziecinnie prosty, dla innych jest trudną decyzją. Można albo uczyć się na błędach osób z większym doświadczeniem, albo samodzielnie na własnej skórze przekonać się, jakich błędów powinno się unikać podczas wybierania zawodu. Poniżej przedstawiam listę tych błędów:

Niedopasowanie do potrzeb rynku pracy

Dużym błędem naszego systemu edukacji jest to, że nadal świetnie funkcjonują kierunki, gdzie kształci się specjalistów, na których nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. I jest to również błędem kandydata, że decyduje się na wybór zawodu, którego zdobycie daje znikome szanse na odnalezienie się na rynku pracy. W licznych publikacjach można znaleźć statystyki mówiące o stopie bezrobocia wśród absolwentów konkretnych kierunków studiów. I jeśli nie jest się zdeterminowanym i przekonanym, co do wyboru właśnie tego kierunku (bo jest to życiowa pasja i największe marzenie) może należałoby rozważyć inne możliwości.

Niedopasowanie do predyspozycji

Częstym błędem jest również wybór zawodu bez uwzględnienia własnych predyspozycji (czy to zdrowotnych, czy osobowościowych). A w każdej branży i w każdej specjalności pewne cechy czy predyspozycje są niezbędne. Jeśli kandydat ma wątpliwości, jakie cechy wymagane są w konkretnych zawodach i czy on sam takie cechy ma, może skorzystać z doradztwa zawodowego. Spotkanie z doradcą to okazja do zweryfikowania własnego pomysłu, lepszego poznania siebie i specyfiki zawodu.

Błędne wyobrażenie o zawodzie

Osoba, która zastanawia się na wyborem konkretnego zawodu, powinna poznać realia pracy na tym stanowisku. Okazuje się bowiem, że często wyobrażenie o wybranym zawodzie mija się z rzeczywistością i realnymi wymogami i zadaniami na danym stanowisku.

Wybór pod presją

Decyzja o wyborze zawodu powinna być poparta wieloma czynnikami (m.in. dopasowanie własnych predyspozycji czy wymogi rynku pracy), a pewne czynniki nie powinny mieć na nią wpływu. Błędem jest dokonywanie wyboru zawodu pod jakąkolwiek presją ze strony otoczenia: czy to rodziny (np. uleganie naciskowi na kultywowanie rodzinnych tradycji, podczas gdy mają one niewiele wspólnego z zainteresowaniami kandydata), czy to znajomych (np. zachęcająca wizja wspólnego studiowania, w nowym mieście razem będzie raźniej).

Nieumiejętność planowania

Brak myślenia perspektywicznego może również przyczynić się do błędnego wyboru. A można spróbować zrobić prosty eksperyment myślowy i zapytać siebie, jak będzie wyglądało moje życie zawodowe za 5 czy 10 lat i czy wybór tego zawodu będzie mnie w moich marzeniach wspierać.

W pracy spędzamy (przy ośmiogodzinnym czasie pracy) niemal dwa tysiące godzin w ciągu roku. Dlatego dobrze wybrany zawód to inwestycja w dobrze spędzone dwa tysiące godzin rocznie. I dlatego na wybór albo zmianę zawodu nigdy nie jest za późno.

Korzyści płynące z planowania rozwoju zawodowego:

 • większa skuteczność dzięki kierunkowym i usystematyzowanym działaniom,
 • większa konkurencyjność na rynku pracy,
 • efektywne kształtowanie swojego życia zawodowego a nie zdawanie się na przypadek
 • przezwyciężenie lęku, bezradności i bierności związanego z trudną sytuacją na rynku pracy.

Reasumując powyższe rozważania, przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: Co lubię robić?, Co umiem robić dobrze? oraz Czy robienie tego da mi szczęście i satysfakcję również tą finansową?

Życzę zatem wszystkim trafnych wyborów, tak by uniknąć wszelkich skutków niepożądanych.

źródła:

www. lcre-lomza.webd.pl
www. zs2.rzeszow.pl
www.party.pl/porady/kariera...


Rodzic jako doradca swojego dziecka
przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Drodzy Rodzice jesteście pierwszymi doradcami swoich dzieci przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. To do Was młodzi ludzie mają największe zaufanie i to u Was szukają wsparcia przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Dowodem na to jest poniższy wykres.

Świadome przygotowanie dziecka do wyboru szkoły i zawodu jest procesem długotrwałym, dlatego warto poznać zainteresowania, predyspozycje, mocne strony swojego dziecka, a także potrzeby rynku pracy i ofertę edukacyjną. Dlatego drodzy rodzice zachęcam:

 • Poznajmy mocne i słabe strony, zainteresowania, pasje i umiejętności naszego dziecka.
 • Pobudzajmy je do rozwoju,
 • Nie pozwólmy marnować się talentom!!!. Pasja może stać się sposobem na życie!
 • Zachęcajmy nasze dzieci do nauki języków obcych , kompetentnej obsługi komputera, uprawiania sportu, aktywności w wolontariacie i na rzecz lokalnego społeczeństwa to będzie bardzo ważne w kontekście przyszłej pracy,
 • Kształtujmy świat wartości,
 • Zbierajmy informacje o aspiracjach naszego dziecka poprzez rozmowy o tym co jest ważne w życiu prywatnym i zawodowy,
 • Zwróćmy uwagę na znaczenie pracy w życiu człowieka i podążaniu za własnymi pasjami i zainteresowaniami,
 • Próbujmy ciekawie i rodzinnie organizować czas wolny (wycieczki rowerowe, wspólne uprawianie sportu, sposoby odreagowania stresu, etc.),
 • Poznajmy mocne i słabe strony, zainteresowania, pasje i umiejętności naszego dziecka.
 • Pobudzajmy je do rozwoju,
 • Nie pozwólmy marnować się talentom!!!. Pasja może stać się sposobem na życie!
 • Zachęcajmy nasze dzieci do nauki języków obcych , kompetentnej obsługi komputera, uprawiania sportu, aktywności w wolontariacie i na rzecz lokalnego społeczeństwa to będzie bardzo ważne w kontekście przyszłej pracy,
 • Kształtujmy świat wartości,
 • Zbierajmy informacje o aspiracjach naszego dziecka poprzez rozmowy o tym co jest ważne w życiu prywatnym i zawodowy,
 • Zwróćmy uwagę na znaczenie pracy w życiu człowieka i podążaniu za własnymi pasjami i zainteresowaniami,
 • Próbujmy ciekawie i rodzinnie organizować czas wolny (wycieczki rowerowe, wspólne uprawianie sportu, sposoby odreagowania stresu, etc.),

Należy pamiętać, że najważniejszymi czynnikami przy wyborze szkoły i zawodu przez dziecko są:

 • cechy osobowości
 • predyspozycje
 • zainteresowania
 • możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego
 • wyniki w nauce
 • stan zdrowia
 • opinia rodziców
 • informacje z prasy, radia,
 • sytuacja życiowa rodzin
 • miejsce zamieszkania
 • opinia o szkołach koleżanek kolegów

Planowanie przyszłości dziecka powinno odbywać się w czterech etapach:

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

Schemat systemu edukacji w Polsce

Często uczniowie klasy ósmej i ich rodzice zadają sobie pytanie:
Co po szkole podstawowej?

Uczeń ma trzy możliwości wyboru. Pierwszą z nich jest liceum ogólnokształcące, w którym nauka trwa 4 lata. Tę szkołę proponujemy uczniom, którzy nie maja jeszcze sprecyzowanym zainteresowań i planów zawodowych. Krótko mówiąc nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Potrzebują czasu na odnalezienie swojej zawodowej tożsamości. LO im to umożliwi. Poszerzą ogólną wiedzę i zainteresowania kierunkowe. Ten czas spędzony w liceum na pewno ułatwi im podjęcie decyzji dotyczącej dalszego kształcenia i wyboru ścieżki zawodowej.

Co uzyskuje uczeń po ukończeniu liceum?

Gdzie uczeń może kontynuować naukę po LO?

Drugą możliwością wyboru jest technikum, w którym nauka trwa 5 lata. Tę szkołę proponujemy uczniom, którzy mają już określone zainteresowania, wiedzą co chcą robić w życiu i w tym określonym kierunku chcą się rozwijać i doskonalić.

Co uzyskuje uczeń po ukończeniu technikum?

Co może robić uczeń po ukończeniu technikum?

Trzecią możliwością wyboru jest Branżowa Szkoła I stopnia, w której nauka trwa 3 lata. Tę szkołę wybierają uczniowie, którzy chcą szybko wejść na rynek pracy i raczej mają już sprecyzowane zainteresowania zawodowe. Ważne jest to, że po ukończeniu BS uczeń może dalej kontynuować naukę.

Co uzyskuje uczeń po ukończeniu szkoły branżowej?

Co może robić uczeń po ukończeniu szkoły branżowej?

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych.

Każda szkoła ponadpodstawowa na swojej stronie internetowej w zakładce „rekrutacja” publikuje regulamin rekrutacji i terminy ważne z punktu widzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wybierając szkołę i planując ścieżkę edukacyjną warto też przeanalizować zapotrzebowanie rynku pracy. Oto kilka zawodów przyszłości:

 • w 2020 roku poszukiwani będą specjaliści w zawodach związanych z: - informatyką - telekomunikacją - biotechnologią - energetyką - nanotechnologią
 • w 2030 r. Prawdopodobnie zawody przyszłości będą związane z: - rynkiem energii odnawialnych - medycyną - rozwojem technologii
 • dalsza przyszłość - towarzysz osób starszych - analityk cyber-miasta - menedżer ds. rozwoju sztucznej inteligencji - tele-chirurg

Wspierając dzieci w podjęciu decyzji trafnego wyboru szkoły pamiętajcie Państwo, że:

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.”
PETER DRUKER

Źródła:

www.docplayer.pl
www.edukacja.warszawa.pl

Skip to content