Przeskocz do treści

LOGOPEDA

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce.

 
Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie - to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem.   Jest kluczem do poznawania nowych słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez ćwiczenia możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy. Wyniki badań pedagogicznych, a także moja własna obserwacja dowodzą, że rozwój mowy dzieci  jest bardzo zróżnicowany. U wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej. Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym, za słuszne więc uważam wprowadzenie dodatkowych zabaw, mających na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój mowy dziecka.

Rodzicu  - poćwicz ze swoim dzieckiem

ciąg dalszy nastąpi ......


CZY WIESZ JAK MÓWI TWOJE DZIECKO?

Jakie jest znaczenie mowy w życiu dziecka?

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów. Skarżą się, że koledzy i koleżanki śmieją się z nich, niekiedy nie chcą się z nimi bawić, czasami przedrzeźniają. Dzieci czują się gorsze od swoich rówieśników, są mniej pewne siebie, zdarza się, że nie chcą brać udziału w niektórych zabawach. Dzieci źle mówiące mimo, że mają dobrą pamięć szybko się uczą, nie są wybierane do recytacji wierszy nie mają możliwości osiągnięcia takiego sukcesu jak rówieśnicy. Ponadto niechęć do wypowiadania się na lekcjach sprawia, że obszar niepowodzeń jest coraz większy.

Wiele wad wymowy wpływa na powstanie trudności w czytaniu i pisaniu. Niekiedy dziecko popełnia dużo błędów, ponieważ tak jak mówi, tak pisze. Nie wiadomo, czy w przyszłości występująca wada wymowy nie będzie stanowiła przeszkody w wyborze wymarzonego zawodu.

Dlaczego niektóre dzieci mówią niepoprawnie?

Przyczyną wad wymowy jest wadliwe funkcjonowanie aparatu mownego np.: nieprawidłowe oddychanie, trudności z wydobywaniem głosu, mała sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg, zaburzony słuch fonetyczny i fonemowy oraz nieprawidłowy wzór naśladowania w domu np. wady wymowy rodziców i opiekunów, naleciałości gwarowe.

Jakie są  wady wymowy?

Do najczęściej występujących wad wymowy należą:

  • Sygamatyzm, czyli tzw. seplenienie, które polega na wadliwej realizacji głosek szumiących [sz, ż, cz, dż], syczących [s, z, c, dz]  i ciszących [ś, ź, ć, dź ].
  • Rotacyzm czyli tzw. reranie, które charakteryzuje się niewłaściwym wymawianiem głoski [r].
  • Kappacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski [k].
  • Gammacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski [g].
  • Lambdacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski [l].
  • Betacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski [b].
  • Mowa bezdźwięczna, czyli wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki.
  • Rynolalia, czyli nosowanie.
  • Palatolalia.
  • Inne odchylenia od normalnej artykulacji.

Kim jest logopeda?

Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy, prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy, prowadzi terapię logopedyczną mającą na celu usunięciu istniejących wad wymowy.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Należy zdawać sobie sprawę, że zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, a może trwać  nawet kilka lat (jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy).

Na skuteczność terapii ma wpływ to, czy dziecko nie opuszcza zajęć oraz czy kontynuuje pracę w domu tzn. czy ćwiczy to, co polecił logopeda. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Szkolny gabinet logopedyczny wyposażony jest w wiele pomocy wykorzystywanych w terapii logopedycznej, między innymi w komputer wraz ze specjalnym oprogramowaniem. Dzięki różnorodnym pomocom zajęcia logopedyczne są dla dzieci ciekawsze, a efekty pracy lepsze.

Logopeda Krystyna Sieniawska

Skip to content