Przeskocz do treści

HISTORIA SZKOŁY

RYS  HISTORYCZNY

Pierwsze wzmianki o szkole we Fromborku pochodzą ze średniowiecza. W trakcie zabudowy Wzgórza Katedralnego, jeden z budynków kapituły wewnątrz warowni, tuż obok Bramy Południowej przeznaczono na szkołę katedralną.
Przed rozbiorem Polski w 1772 roku istniała w mieście szkoła parafialna. Po rozbiorze Rzeczpospolitej, gdy Frombork z całą Warmią znalazł się w granicach Prus, utworzono szkołę niemiecką. Na początku XIX wieku władze wykupiły teren u zbiegu dzisiejszych ulic Krasickiego i Elbląskiej, na którym postawiono pastorówkę i szkołę ewangelicką. Kilkanaście lat później obok nich zbudowano neogotycki kościółek. Autorzy pracy pt. „Katalog zabytków sztuki. Województwo elbląskie” wymieniają budynki szkolne powstałe w końcu XIX wieku podczas zabudowy terenów położonych wzdłuż drogi do Pasłęka.
Obok obiektów szkolnych zbudowano szpital, budynki administracji miejskiej i liczne wille. W 1926 roku przy ulicy Elbląskiej oddano do użytku nową szkołę dla 200 dzieci. Druga, dla młodszych, znajdowała się przy ul. Szkolnej.
Zniszczenia wojenne nie ominęły szkół. Raport wójta gminy z 1946 roku podaje, że szkoły w Stegnowie i Wilinbergu były całkowicie zniszczone, w Henrykowie (o. Jędrychowie) i w Krzyżewie były zniszczone w 10 procentach, w Biedkowie w 25 procentach, a we Frobmorku w 30 procentach.
Oznaki niepewnej jeszcze stabilizacji, stopniowe zagospodarowywanie miast i wzrost liczby mieszkańców uświadomiły wszystkim potrzebę uruchomienia szkoły. Decyzję w tej sprawie podjęto 30 marca 1946 roku. Największe trudności sprawiało znalezienie odpowiedniego budynku. Na tworzoną placówkę oświatową wybrano obiekt po dawnej szkole niemieckiej, która znajdowała się przy ul. Szkolnej. Wysiłkiem władz, rodziców i samych dzieci niewielki budynek przygotowano do prowadzenia nauki. Pierwszym kierownikiem i jedynym nauczycielem była Maria Tarczyńska.
Zanim uruchomiono pierwsza powszechną szkołę przez kilka miesięcy 1946 roku funkcjonowała szkoła prowadzona na prośbę rodziców przez Konstatntego Krawcewicza i prawdopodobnie przez państwo Rajskich. Nauka odbywała się w pomieszczeniu budynku przy ul. Kapelańskiej (po dawnej poczcie).
5 września 1946 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek wieszcząc początek nauki. W szkole brakowało jednak niemalże wszystkiego poczynając od ławek, zeszytów, podręczników, poprzez okna, drzwi w salach a kończąc na opale do ogrzania szkoły. Michał Haykowski w książce pt. „Frombork” opisuje historię ogromnego czołgu, który zatarasował drzwi wejściowe. Natychmiastowe usunięcie olbrzyma nie było możliwe, nie wypadało do budynku wchodzić oknami. Przy pomocy rodziców wykopano pod czołgiem tunel do drzwi i nim wchodzono do szkoły. Tym samym pierwsza polska szkoła po 200 latach niebytu zaczęła pracę dydaktyczno-wychowawczą w polskim Fromborku.
Po 1946 roku...
Pół wieku historii szkoły to okres  ciągłych zmian. Od pierwszych dni istnienia borykano się z kłopotami lokalowymi. Kilka razy przenoszono się do nowych obiektów. Nieustannie zmieniała się liczba dzieci. Również skład grona pedagogicznego ulegał ustawicznym zmianom.
Działalność szkoły podstawowej we Fromborku zainaugurowała Maria Tarczyńska. Przyjechała do grodu Kopernika z mężem i trójką dzieci. W nowo otwartej szkole była jedynym nauczycielem i jednocześnie jej kierownikiem. Nauka odbywała się w jednej izbie lekcyjnej. Dzieci zaś podzielono na dwa oddziały tworząc klasy łączone. Do klas I - IV zapisywano dzieci w różnym wieku, ponieważ wojna uniemożliwiła  normalną realizację obowiązku szkolnego. W ławkach zasiadło 32 uczniów. Część dzieci nie chodziła do szkoły ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania. W kilku okolicznych osadach mieszkańcy liczyli na uruchomienie miejscowych szkół.
Liczba uczniów stopniowo rosła. Z 43 w listopadzie 1946 roku do 87 wiosną 1947 roku. Praca z taka liczbą dzieci była ponad siły jednej osoby i 1 maja 1947 roku zatrudniono drugiego nauczyciela. Był nim Konstanty Krawcewicz . Nowy pedagog zaangażował się w dokończenie prowizorycznego remontu poniemieckiego budynku szkolnego przy ul. Elbląskiej  13. W roku szkolnym 1947/48 lekcje prowadzono w trzech salach częściowo wyremontowanej szkoły. Pod koniec 1947 roku naukę pobierało 92, a w maju 1948 roku już 108 uczniów. Stopień organizacyjny szkoły podwyższono o klasę piątą. Po odejściu M. Tarczyńskiej
W szkole odczuwano wiele niedostatków. Najdokuczliwsze było niezbyt skuteczne ogrzewanie. Zdewastowane centralne ogrzewanie zastąpiono piecami kaflowymi. Brakowało jednak opału i sale były nie dogrzane, bowiem nie było okien i drzwi zatrzymujących ciepło. Nowy kierownik szkoły K. Krawcewicz kontynuował prace remontowe.
Wojna i lata powojenne utrudniały wielu dzieciom realizowanie obowiązku szkolnego. po podjęciu nauki część z nich przechodziła przyspieszony kurs uzupełniając program kolejnych klas w trakcie jednego roku szkolnego. Kolejno o klasę piątą i szóstą podniesiono stopień organizacyjny placówki, a na rok 1948/49 zaplanowano utworzenie pełnej siedmioklasowej szkoły podstawowej.
Największe trudności w pracy dydaktyczno-wychowawczej sprawiała frekwencja uczniów. W klasach młodszych (I-III) określono ją jako względną, a w starszych jako dobrą. Brakowało podręczników, zeszytów i pomocy dydaktycznych. Dzieci wraz z rodzicami bardzo często przenosiły się do innych miejscowości, przerywając naukę. Poza tym wiele do życzenia pozostawiały kwalifikacje nauczycieli. W tych warunkach uczniowie mieli duże kłopoty w nauce. Żadnych zastrzeżeń nie budziło natomiast zachowanie uczniów, które oceniano jako bardzo dobre.
Zgodnie z planem organizacyjnym  od września 1948 roku we Fromborku funkcjonowała szkoła siedmioklasowa. 1 kwietnia 1949 roku uczęszczało do niej 159 uczniów, będących pod opieką trzech nauczycieli. Z początkiem roku szkolnego pracę podjęło nauczycielskie małżeństwo Kazimiera i Stanisław Piaseccy. S. Piasecki zastąpił K. Krawcewicza na stanowisku kierownika szkoły.
Lekcje religii, do lutego 1949 roku, prowadził ksiądz Jan Kosczewski, którego w marcu tego roku zastąpił ksiądz Marian Kubrycht. Program nauczania, obok języka polskiego, religii, geografii, chemii, biologii, fizyki, obejmował także język francuski, rachunki, rysunki, śpiew, gramatykę i prace ręczne.  Niektóre przedmioty wykładano w klasach łączonych, np. religię, śpiew i rysunki. Klasy liczyły średnio po 25 uczniów. Najmniej liczne były VI - 13 i VII - 12 osób.
Polski Czerwony Krzyż grupował 120 członków. Aktywnie działał ZHP i Spółdzielnia Uczniowska. Bibliotekę szkolna stanowiło 87 woluminów, którymi opiekował się i je wypożyczał J. Tarasiuk.
W czerwcu 1949 roku zajęcia lekcyjne zawieszono na 4 dni, gdy grupa dzieci pojechała na wycieczkę do Gdyni. Rok szkolny zakończono uroczyście 28 czerwca programem artystycznym i obiadem wydanym zaproszonym gościom i uczniom.
Nowy rok szkolny 1949/50 rozpoczęto w powiększonym gronie po zatrudnieniu J. Andrzejewskiej. Warunki nauki trochę się poprawiły. Dysponowano już 10 pomieszczeniami, m.in. na sale lekcyjne, jadalnię i kancelarię. Zimą okazało się, że budynek jest nadal słabo zabezpieczony przed mrozami.
Pracę szkoły dezorganizowały  choroby i wyjazdy nauczycieli na kursy dokształcające oraz mrozy. Programy nauczania i podręczniki docierały ze znacznym opóźnieniem. Nauczyciele dużo uwagi poświęcali kształtowaniu odpowiedniej postawy społeczno-politycznej dzieci. Uczniowie przygotowywali sprawozdania z przeczytanych gazet dla wyrobienia „ogólnej świadomości i zrozumienia sytuacji w Polsce i na świecie”. Obok SKO działało Koło Odbudowy Warszawy i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR), a ZHP znajdował się w stadium reorganizacji - tworzono Organizację Harcerską.
Kurator Okręgu Szkolnego w Olsztynie w imieniu Ministra Oświaty  przekazał szkole na własność bibliotekę liczącą 284 woluminy. Dla nauczycieli, uczniów i rodziców z Komitetu Rodzicielskiego zaprenumerowano szereg czasopism, m.in.: „Życie Szkoły”, „Praca Szkolna”, „Dom i Szkoła”, „Płomyk”, „Płomyczek”, „Iskierki”, „Świerszczyk”, „Świat Młodych”, „Świetlica Szkolna”.
Kursem dla analfabetów objęto 5 słuchaczy, a repolonizacyjnym 15. Niewielką pomoc szkoła otrzymała od władz miasta, co było źródłem niezadowolenia i wzajemnych pretensji. Współdziałanie z organizacjami politycznymi było znacznie lepsze. Najbardziej owocną współpracę i kontakty utrzymywano z Komitetem Rodzicielskim. Imprezy, zabawy dochodowe, apele i wieczornice przygotowywano wykorzystując m.in. aulę ze sceną. Na przełomie maja i czerwca 1950 roku 57 uczniów pojechało na wycieczkę do Warszawy.
Kontrola przeprowadzona we wrześniu 1950 roku przez przedstawicieli władz powiatowych określiła stan budynku jako fatalny, zaniedbany i wyjątkowo brudny. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przyznało 700 tys. złotych kredytu na remont. 10 lutego 1951 roku obowiązki kierownika przejęła Dobrosława Nowaczewska, a szkołę w protokole zdawczo-odbiorczym opisano jako „zradiofonizowaną, zelektryfikowaną, z czynnym ogrzewaniem centralnym, nowo odremontowaną zewnętrznie i wewnętrznie całkowicie zabezpieczoną.
W latach 1951-54 zarządzanie szkołą powierzano różnym osobom na stosunkowo krótki okres. D. Nowaczewską szybko zastąpił Z. Lisiak, a po nim kierowanie szkołą objął Witold Rychlicki. 24 lipca 1954 roku, na następne trzy lata, kierownikiem mianowano Mieczysława Konopackiego.
Po utworzeniu w 1953 roku Państwowego Domu Dziecka we Fromborku do miejscowej szkoły uczęszczali również jego wychowankowie. W latach 50-tych zaczęły dojeżdżać pociągiem dzieci ze Świętego Kamienia.
Początek wakacji był zazwyczaj początkiem przetasowań kadrowych. Zdarzały się także zmiany nauczycieli w trakcie roku szkolnego. W 1951 roku zatrudniono młodą nauczycielkę Jadwigę Rychlewicz. Przepracowała w szkole 43 lata, odchodząc na zasłużoną emeryturę w 1986 roku. Jednak do 1994 roku pracowała we fromborskiej szkole. Była pedagogiem najdłużej aktywnym zawodowo, wychowując kolejne pokolenia mieszkańców Fromborka.
Razem z J. Rychlewicz (Tiurmorozów) pracowali: Barbara Drozd, Krystyna Toda, Maria Rapacz, Zofia i Mieczysław Konopaccy. Znaną postacią był też wąsaty woźny Antoni Mróz. Palił w piecach, dbał o szkołę i utrzymywał w ryzach szalejącą dziatwę. Nie tolerował niesolidności i niesumienności u nauczycieli, udzielając spóźnialskim odpowiednich reprymend.
10-lecie Polski Ludowej zbiegło się z zeświecczeniem szkół. Ministerstwo Oświaty zniosło obowiązek odmawiania modlitwy. Zgodnie z linią polityczną i poglądami władze państwowe wpływały na treści dydaktyczne i cele wychowawcze realizowane w szkole. Zmieniono m.in. ceremoniał szkolny. Apele rozpoczynały się odśpiewaniem jednej z pieśni: „Miliony rąk”, „Ukochany kraj”, „Pieśń o przyjaźni” lub „Pieśni o planie 6-letnim”. Rozwiązany ZHP zastąpiono Organizacją Harcerską (OH) kierowaną przez przodownika. Uczniowie brali udział w konkursach czytelniczych, zbierali szkło, makulaturę i złom. W maju 1955 roku zorganizowano Letnie Igrzyska Harcerskie.
Szkoła utrzymywała kontakty z organizacjami młodzieżowymi . Członkowie ZMP pomagali w wydawaniu dzieciom bułki i łyżki tranu. Wspólnie przygotowywano obchody rocznic i świąt państwowych, wieczornice i kominki. Na scenie w auli wystawiono na początku lat 50-tych sztukę pt. „Gospoda pod wesołą kukułką” wyreżyserowaną przez Ryszarda Bilińskiego, wtedy żołnierza WOP a obecnie mieszkańca Fromborka.. Jedną z ról zagrała młoda dziewczyna i późniejsza wielka przyjaciółka dzieci Zuzanna Falińska.

Czasy zmian i wielkich wydarzeń
13 sierpnia 1957 roku kierownikiem szkoły został Jan Król i był nim przez następne 15 lat do 1972 roku. Do szkoły uczęszczało wówczas 260 dzieci. Nauczycielami byli: Barbara Górska, Maria Rapacz, Alina Maksimczuk, Jadwiga Rychlewicz (Tiurmorezów) oraz Martyna i Jan Królowie.
Budynek szkolny wymagał znowu remontu. Lekcje prowadzono w  sześciu izbach. Brakowało pomieszczeń na kancelarię, świetlicę. Problemem było zabezpieczenie mieszkań dla nauczycieli. Wzrost liczby uczniów zmuszał do tworzenia coraz liczniejszych klas. W roku szkolnym 1959\60 było 58 pierwszoklasistów, 53 drugoklasistów, a w klasie piątej było 54 uczniów.
Ciasnota, przepełnienie i zły stan techniczny budynku przyspieszyły decyzję o podjęciu remontu. Przeprowadzano go od września 1959 roku do marca 1960 r. W trakcie prowadzonych prac zajęcia lekcyjne odbywały się normalnie. W latach 60-tych powiększył się zespół nauczycieli. Do J. Tiurmorezów i J. I M. Królów dołączyli Iwona i Jan Mroczkowscy oraz Elżbieta Ciamulska. W połowie tej dekady do grona dołączyli jeszcze: Irena Wojtczak, Gabriela Klusek-Glica, Leokadia Wójtowicz i Elwira Rak. Kilka lat później zatrudnienie we fromborskiej podstawówce znalazły  Wiesława Wierzbicka (Mechlińska) i Anna Mizerska-Kuraś. Niektórzy z nich nadal pracują we fromborskiej szkole podstawowej.
Pewien okres przepracowali w niej także: Halina i Henryk Bardońscy, Weronika Iwaniak, Leoncjusz Galimski, Zofia Tarczyńska, Wiera Stech, Kazimierz Gugałka, Andrzej Gadaj, Janina Błąkała (Staszkiewicz) i Józef Galica. W 1960 roku rozpoczęła też pracę Natalia Bruno(Urbanowicz), która po dwóch miesiącach przeniosła się do oddalonego o 10 km Jędrychowa. W 1977 roku powróciła jednak do Fromborka.
Decyzją Rady Pedagogicznej z 8 września 1960 roku przystąpiono do tworzenia klas świeckich obok istniejących z nauczaniem religii. Szkoła zaczęła się robić ciasna. W 1962 roku miała 14 oddziałów i brakowało sal lekcyjnych. Budynek wykorzystywano przez cały rok, organizując latem szkolne schronisko wycieczkowe (młodzieżowe).
„Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania” z 1961 roku zobligowała władze oświatowe do tworzenia ośmioklasowych szkół podstawowych. We Fromborku wprowadzenie tego typu szkoły rozpoczęło się w 1967 roku.
Poziom nauczania w szkole oceniano wysoko. W powiecie braniewskim w roku szkolnym 1970\71 fromborska podstawówka zajęła III miejsce. Sukcesom dydaktycznym towarzyszyły sukcesy w sporcie i konkursach artystycznych. Zespół muzyczny kierowany przez I. Mroczkowską wywalczył w przeglądzie powiatowym w 1972 roku III miejsce.
W latach 60-tych dużo uwagi poświęcano zbliżającym się rocznicom: 1000-leciu Państwa Polskiego i 500-leciu urodzin Mikołaja Kopernika. Aktywną działalność prowadziły organizacje szkolne: PCK, LOP, TPPR, LOK, SKO. Podjęta przez ZHP w 1967 roku „Operacja 1001 Frombork” zaktywizowała jeszcze bardziej uczniów i nauczycieli. Wielu z nich angażowało się w pracę harcerską, prowadząc drużyny zuchowe i harcerskie.
Remont budynku przeprowadzony na przełomie 1959 i 1960 roku poprawił warunki nauki. Szkoła zaprojektowana dla 200 uczniów, już nie odpowiadała potrzebom coraz liczniejszej rzeszy uczącej się w niej dziatwy. W 1959 roku do szkoły uczęszczało ponad 300 osób, a w osiem lat później w 1967 roku już ponad 400 uczniów. Od połowy lat 60-tych brakowało pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, bibliotekę, szatnie i   pokój nauczycielski. Nowoczesna szkoła nie mogła obyć się bez sali gimnastycznej, kuchni, jadalni, itd.
Początkowo władze opowiadały się za rozbudową istniejącego obiektu. Zbliżające się ważne rocznice wpłynęły jednak na zmianę stanowiska. Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie przyjęła 24 czerwca 1966 roku uchwałę o rozwoju i aktywizacji Fromborka w latach 1966-1973, zobowiązując Kuratorium Oświaty do wybudowania nowej szkoły i adaptacji starego budynku na Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Prace budowlane podjęte w latach 1970-71 wykonało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane z Olsztyna kosztem ok. 7 milionów złotych. Uczniowie i nauczyciele mieli do dyspozycji 12 izb lekcyjnych, 3 pracownie, salę gimnastyczną, bibliotekę, pokój nauczycielski, kancelarię, księgowość, kuchnię, gabinet lekarski i stomatologiczny.

Wielki astronom patronem szkoły
Wiosną 1972 roku uroczyście zainaugurowano działalność szkoły w nowej siedzibie. 3 lutego 1973 roku J. Król ustąpił ze stanowiska szefa szkoły, przekazując obowiązki nowemu dyrektorowi - Anatolowi Paszkiewiczowi. Dwa tygodnie później obchodzono w szkole 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Program obchodów obejmował m.in. montaż słowno-muzyczny przygotowany wspólnymi siłami uczniów,
nauczycieli, instruktorów harcerstwa, kierowniczki Domu Kultury Teresy   Minczewskiej i plastyczki Władysławy Sieniawskiej.  W postać Mikołaja Kopernika wcielił się wówczas uczeń VIII klasy - Władysław Gdowik.
W maju 1973 r. dyrekcja szkoły złożyła do władz oświatowych w Braniewie wniosek o nadanie imienia szkole. Wniosek został zgłoszony przez mieszkańców miasta, młodzież i nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 13 marca 1973 roku. Po raz pierwszy propozycja nadania imienia szkole padła już w 1954 roku na 10-lecie polski Ludowej. Kilka lat później, na początku lat 60-tych, myślano o nadaniu imienia „Bojowników o wyzwolenie Warmii”.
Jedna ze szkół w woj. olsztyńskim miała otrzymać imię Mikołaja Kopernika. Władze oświatowe zamówiły sztandar, ale zmieniły decyzję. Wyhaftowano nową nazwę miejscowości i przekazano szkole we Fromborku. Ceremonię zaplanowaną na 23 czerwca 1973 r. Przesunięto na jesień. 13 października w sali Muzeum uroczyście nadano szkole imię Mikołaja Kopernika, a J. Szczechowicz, fundator sztandaru a zarazem dyrektor spółdzielni „Spedytor Mazurski” przekazał go uczniom z pocztu sztandarowego: Hannie Mroczkowskiej, Mariuszowi Putra i Gabrieli Tiurmorezów. Uczniowie złożyli ślubowanie, po czym prowadzeni przez orkiestrę wojskową przeszli przed budynek szkolny. Tu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi.
Zgodnie z programem Ministerstwa Oświaty i Wychowania we wrześniu
1973 roku zreorganizowano sieć szkół w gminie. We Fromborku utworzono zbiorczą szkołę gminną z obwodem obejmującym poza samym miastem także  Ronin, Narusę, Baranówkę, Jędrychowo, Bogdany, Biedkowo i Drewnowo. Zlikwidowano szkoły w Jędrychowie i Krzyżewie, a w Biedakowie pozostawiono klasy I-IV. Dzieciom zapewniono dojazd do szkoły zbiorczej zamkniętym kursem PKS. Naukę w szkole zbiorczej pobierało ponad 550 dzieci, z czego 148 dojeżdżało. Liczba oddziałów wzrosła z 15 (w 1972\3) do 19 w roku szkolnym 1973\4.
Reorganizacja sieci szkół zmieniła skład grona pedagogicznego. Z Jęrychowa i Biedkowa przenieśli się do Fromborka Natalia i Edward Urbanowiczowie, Anna i Zygmunt Różyccy, Franciszka Czapkowska (Czaplińska), Barbara i Zbigniew Barańscy. Pracę podjęli również Stanisława Kiezik i Helena Masalska.
Placówki oświatowe w mieście i gminie: szkoły, przedszkola, Państwowy Dom Dziecka podporządkowano gminnemu dyrektorowi szkół, którym został mianowany Anatol Paszkiewicz. Zastępcą dyrektora ds. wychowawczych została N. Urbanowicz, a zastępcą ds. dydaktycznych J. Tiurmorezów.
Funkcjonowanie oświaty w nowych warunkach wymagało zmian w administracji szkolnej. Kierownikiem administracyjno-gospodarczym została Janina Putra a księgową Halina Orłowska. W szkole zatrudniono drugiego woźnego, konserwatora, kucharkę i trzy pomoce kuchenne.
Filią szkoły fromborskiej stała się w 1975 roku szkoła w Wielkim Wierznie, której obniżono stopień organizacyjny do klas I-IV. Dzieci z Małego i Wielkiego Wierzna, Sadłuk i Rucianki dojeżdżały do Fromborka.
Budynek dawnej szkoły poddano kapitalnemu remontowi. Oddany do użytku w 1982 roku pełni funkcje schroniska młodzieżowego. Kilka pomieszczeń otrzymała szkoła podstawowa z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi, będąca filią szkoły zbiorczej.
Kolejna reorganizacja przeprowadzona w 1984 roku zlikwidowała system szkół zbiorczych, nadając ich filiom status samodzielnych placówek. Szkoła Podstawowa we Fromborku otrzymała nr 1 i nadal pełniła funkcje szkoły zbiorczej. Nadzór nad placówkami oświatowymi przekazano Inspektorowi Oświaty i Wychowani, którym został długoletni nauczyciel w Wielkim Wierznie i we Fromborku - dr  Edmund Kurowski. Zarządzanie sprawami oświaty przekazano Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół (ZEAS).
Program pracy szkoły obejmował kanon imprez, m.in. Dzień Nauczyciela, Milicjanta, Górnika, Kobiet, Dziecka, obchody rocznic i świąt państwowych. Najważniejszą imprezą obchodzoną w lutym każdego roku był Dzień Patrona - święto szkoły. Rocznice urodzin Mikołaja Kopernika były okazją do prezentacji dorobku szkoły i poszczególnych klas. Dla uczczenia Patrona i rozsławienia szkoły zorganizowano w 1976 roku pierwszy turniej piłki siatkowej młodziczek. Szkoły kopernikowskie mogły brać udział w organizowanych od kwietnia 1978 roku Konfrontacjach Poetycko-Muzycznych „Kopernik i jego dzieło”.
Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Szkolne kółka przedmiotowe, sportowe i artystyczne zachęcały do pracy nad sobą. Ofertę uzupełniały organizacje działające w szkole: ZHP, PCK, LOP, TPPR, LOK i SKO. Aktywnie działał samorząd uczniowski.
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym jak i wojewódzkim przyniósł wiele sukcesów. Laureatami olimpiad polonistycznych były podopieczne Anny Kurowskiej, mgr Krystyny Pawluć i mgr Ireny Romanowskiej: Maria Gdowik 1975 - IV miejsce, Ewa Pełka - 1980 -IV m., Jolanta Wójtowicz - 1983 - V m., Joanna Minczewska - 1984 - III m. Do finałów zakwalifikowały się także: Izabela Kasprzyk i Iwona Dobrowolska w 1978 oraz Jolanta Masalska w 1983, Ewa Słotwińska i Iwona Kwiatek w 1976 roku. Do konkursów byli przygotowywani przez Elwirę Rak, Jana Mroczkowskiego, mgr Lilię Ciereszko (Subkowską) oraz Irenę Wojtczak. Reprezentująca szkołę uczennica Jana Króla, Małgorzata Klat w 1983 roku zdobyła laury na olimpiadzie historycznej.
Zdecydowanie największe sukcesy zanotowała szkolna piłka siatkowa. Dziewczęta i chłopcy, których trenerem był Edward Urbanowicz, zdobyli najcenniejsze trofea na zawodach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Siatkarki i siatkarze byli wielokrotnie finalistami mistrzostw województwa (m.in. w 1974, 1975, 1982 i 1983 r.), zajmowali pierwsze, drugie lub trzecie miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej (m.in. w 1974, 1975, 1976 r., itd.). Drużyna „Orlika” Frombork kilkakrotnie zdobywała Puchar Kuratora (m.in. w 1977, 1978). Podobne sukcesy odnoszono w minisiatkówce (1976, 1977, 1978, 1979, 1980, itd.). Wyjazdy na turnieje to niezliczone wygrane sety i mecze.
Poza piłką siatkową również wysokie lokaty uczniowie fromborskiej szkoły odnosili na zawodach lekkoatletycznych, w piłce koszykowej i nożnej. Wysoki poziom wyszkolenia prezentowany przez siatkarki sprzyjał zainteresowaniu turniejem organizowanym od 1976 roku, jako impreza towarzysząca obchodom święta szkoły. Do Fromborka przyjeżdżały najlepsze drużyny dziewczęce z Gdyni, Gdańska, Słupska, Warszawy, itd.
Impulsem do jeszcze większego zainteresowania sportem było powołanie w 1976 roku Szkolnego Komitetu Olimpijskiego „Moskwa ‘80”. Na początku lat 80-tych coraz większa rzesza uczniów uczestniczyła w biegach przełajowych propagowanych przez Edwarda Urbanowicza i Zygmunta Czarneckiego.
Przeglądy artystyczne organizowane przez władze powiatowe, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu oraz ZHP umożliwiły prezentację dorobku zespołów szkolnych i harcerskich działających w SP Frombork. Opiekunami tych zespołów byli m.in. mgr Zygmunt Różycki - „Milczące Gwiazdy Andromedy”, Zespół Fletowy, mgr Wiesława Mechlińska, mgr Julianna Niedźwiecka, Iwona Mroczkowska. Młodzi artyści reprezentowali szkołę w finałach Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych (1975, 1980) i byli laureatami Wojewódzkiego Przeglądu Szkolno-Harcerskich Zespołów Artystycznych w 1977 roku. Szkolni artyści zdobyli też laury w WPSZA w 1979 r. (I miejsce) i w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej w 1980 r.
Pierwsze miejsce w 1978 r. W I Fromborskich Konfrontacjach Poetycko-Muzycznych „Kopernik i jego dzieło” zajął zespół przygotowany przez mgr K. Pawluć. Konfrontacje organizowane co dwa lata były okazją do pokazania najlepszych programów szkół noszących imię Mikołaja Kopernika. Na III Konfrontacjach w 1983 roku szkołę reprezentował zespół mgr Z. Różyckiego - „Milczące Gwiazdy Andromedy” występując z programem „Słoneczna Kantata”. Jury Konkursowe przyznało miejscowym artystom trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Szkoła brała udział w konkursach „Klubu Otwartych Drzwi” zdobywając pierwsze miejsce w powiecie braniewskim w 1975, drugie w 1976 r. I trzecie miejsce już w województwie elbląskim. We wrześniu 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu nagrodziło Kronikę Kultury Zdrowotnej przygotowaną przez Barbarę Barańską i Franciszkę Czaplińską oraz Kronikę Sportową E. Urbanowicza. W tym samym roku szkolny PCK zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie kształtowania higieny osobistej dzieci. Nagrodą za wychowanie zdrowotne propagowane w Miesiącu Kultury Zdrowotnej było 5 plecaków turystycznych. Komisja konkursu na estetyczne urządzenie pracowni wyróżniła w 1978 r. gabinety: języka polskiego i matematyki. Nagrodą 6000 zł wyróżniono szkołę w 1985 r. za IV miejsce w konkursie „Estetyzacji szkół”.
Wielkim wyróżnieniem dla szkoły był współudział w 1979 roku w przygotowaniu i zorganizowaniu uroczystości nadania miastu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Za całokształt działalności 5 czerwca 1975 roku szkołę nagrodzono złotą odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Z dumą w XXI wiek
Pierwszego września 1984 roku obowiązki dyrektora przejęła mgr Natalia Urbanowicz. Długoletni dyrektor - mgr Anatol Paszkiewicz - przeszedł na emeryturę.
Sieć szkół w gminie do 1994 roku zachowała kształt z lat 1982-1984. Reformy polityczne i gospodarcze przeprowadzone na początku lat 90-tych zmieniły system organizacyjny fromborskiej oświaty. Inspektor Oświaty jako organ zarządzający placówkami oświatowymi uległ likwidacji, SP nr 2 w 1994 roku połączono z SP nr 1. Zapowiadane przekazanie szkół samorządom terytorialnym i trudności finansowe gminy przesądziły o losie szkoły w Wielkim Wierznie. W 1996 roku szkoła została zlikwidowana, a dzieci dojeżdżają autobusem PKS do Fromborka. Nauczyciele znaleźli zatrudnienie w tutejszej szkole.
Dyrektorem połączonych szkół jest nadal mgr Natalia Urbanowicz. Stanowisko zastępcy dyrektora pełni od 1986 roku mgr Halina Rycio. Grono pedagogiczne liczy 39 nauczycieli. Kilku absolwentów szkoły pracuje w niej jako nauczyciele: Elżbieta Grelewicz, mgr Elżbieta Król, mgr Dorota Orłowska, Dariusz Urbanowicz, mgr Zbigniew Wiernasz.  Przywrócenie lekcji religii w 1990 roku poszerzyło skład rady pedagogicznej o katechetów.
Szkoła dysponuje pomieszczeniami w budynku szkolnym przy ul. Katedralnej 9 i w obiekcie po dawnym przedszkolu przy ul. Katedralnej 13 (od 1992 roku).
Fromborska placówka oświatowa prowadziła w minionym dziesięcioleciu działalność w coraz trudniejszych warunkach. Ograniczania finansowe, narastające zadłużenie, wprowadzenie w 1991 roku programu oszczędnościowego zmniejszającego liczbę godzin lekcyjnych, skomplikowały pracę szkoły.
Uczniowie brali udział w zbiórkach pieniędzy na Centrum Zdrowia Matki Polki i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Od 1994 roku uczestniczą w akcji „Sprzątania świata” i obchodzą „Dzień Ziemi”. Szkoła należy do Federacji Szkół Kopernikowskich. W czerwcu 1986 roku zorganizowała II Zjazd Samorządów Uczniowskich tej federacji. Poczet sztandarowy 6 grudnia 1986 r. wziął udział w uroczystości nadania imienia M. Kopernika Medycznemu Studium Zawodowemu w Toruniu. Delegacja samorządu uczestniczyła w 1989 r. w III Sejmiku Samorządów Uczniowskich w Lidzbarku Warmińskim.
Główną imprezą szkolną pozostał coroczny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt. W 1993 roku odbyły się VII Fromborskie Konfrontacje Poetycko-Muzyczne. Poprzednie organizowano w latach 1985, 1987, 1989. Duże koszty organizacji tej imprezy uniemożliwiają na razie jej kontynuację. Jednak do kalendarza weszła nowa impreza, którą zorganizowano po raz pierwszy w 1993 roku. Był to konkurs plastyczny „Moja wizja świata - Kosmos, materia”. Czwarta edycja konkursu współorganizowanego z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu i z Muzeum M. Kopernika we Fromborku miała miejsce w 1996 roku.
Wspólne wysiłki uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły zaowocowały wieloma sukcesami w różnych dziedzinach. Reprezentanci szkoły zajmowali wysokie lokaty i najwyższe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. I tak począwszy od języka polskiego laureatami ostatnich lat byli: Dawid Giza w 1990 roku - 7 miejsce i Marta Michalunio w 1995 r. - 3 a w 1996 - 2 miejsce. Oboje przygotowani zostali przez mgr Elżbietę Gizę. Finalistami tych eliminacji byli: Adam Sawicki i Oskar Lewański w 1989 r., Łukasz Szkop w 1991 r., Ewa Brewczyńska w 1993 r., Anna Nocoń w 1994 r., Anna Zbutowicz, Urszula Pawluczuk, Joanna Wysocka i Łukasz Pawluć w 1996 r. Byli to uczniowie mgr mgr Elżbiety Gizy, Alicji Godlewskiej, Krystyny Pawluć i Haliny Rycio. Jednocześnie uczniowie mgr Leokadii Wójtowicz święcili triumfy w konkursach geograficznych zajmując wysokie lokaty: Jacek Niedźwiecki w 1991 r. - 2 miejsce, Hubert Rycio w 1994 r. - 1 miejsce, Radosław Kozioł w 1995 r. - 1 miejsce, Michał Linda w 1995 r. - 5 miejsce. Wśród finalistów tej olimpiady znaleźli się: Paweł Szczerba w 1991 r. i Artur Zgórski w 1994 r. Mgr Ewie Janickiej udało się wychować olimpijczyków matematyków: Piotra Bizunowicza (IV miejsce w 1993 r.), Franciszka Golińskiego (I miejsce w 1995 r.), Ewę Semków (III miejsce w 1995 r.). Natomiast Marzena Kokot przygotowana przez mgr Annę Bizunowicz była finalistką w 1994 r.
Kolejni laureaci to: Adam Sawicki (VIII miejsce na olimpiadzie fizycznej w 1989 r.) i Krzysztof Puhowski (II miejsce w konkursie chemicznym w 1992 r. ). Pierwszy był uczniem mgr Lili Subkowskiej, drugi zaś Jarosława Korzeniowskiego. Do grona finalistów należą także następujący uczniowie: Patryk Pawluć, Magdalena Budzyńska, Piotr Stepnowski (język rosyjski 1991), Paweł Michalunio (chemia 1993), Aleksander Pilski i Grzegorz Tyl (historia 1992 i 1993 przygotowywani przez mgr E. Gizę, J. Korzeniowskiego oraz mgr Zbigniewa Wiernasza.
Zespół teatralny prowadzony przez E. Gizę zajął w 1989 r. I miejsce w VI Konfrontacjach Poetycko-Muzycznych. Drugie miejsce na Wojewódzkim Forum Teatralnym w Elblągu i Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienie  I Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego „Pierrot’91” otrzymał zespół „Bzdura” kierowany przez A. Godlewską.
Największe jednak sukcesy odnosili młodzi sportowcy. Piłka siatkowa i lekkoatletyka były konkurencjami dostarczającymi wielkiej ilości medali, nagród, dyplomów i punktów klasyfikacyjnych. Siatkarki „Orlika” Frombork, których trenerem był Edward Urbanowicz, dwukrotnie zakwalifikowały się do Centralnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (1987,1988). Awans do CIMS poprzedzały zwycięstwa w Mistrzostwach Makroregionu Pomorskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej 1987,1988). Trzecie lokaty w tych zawodach nasze dziewczęta zdobywały w 1986 i 1991 roku. W latach 1985-96 drużyna siatkarek zajmowała co najmniej trzecie miejsce w kolejnych Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (II w 1985, I w 1986, I i IV w 1987, I i III w 1988, II w 1989, I w 1991, I w 1992, III w 1993, II w 1994, II w 1995). Tylko w 1990 i 1996 r. została sklasyfikowana na IV i VI miejscu. Dobra gra w kategorii młodziczek umożliwiła kontynuowanie karier sportowych. Wyróżniającą się zawodniczkę Wiolettę Różycką powołano w 1986 r. do kadry narodowej juniorek młodszych. Kolejne zawodniczki: Aneta Hoffman i Teresa Kaczyńska, trafiły do drużyny pierwszoligowej. Współtwórczyniami sukcesów były także siatkarki : Ewa Rymarska i Barbara Pochmara. Każdego roku drużyny w składach 2- i 3 -osobowych zwyciężały w zawodach minisiatkówki.
Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego Zygmunta Czarneckiego i Waldemara Gajowniczka przyczyniła się do rozwoju lekkoatletyki w szkole. Finalistami CIMS w biegach przełajowych byli: Paweł Gąska w 1985 r., Krzysztof Prochna w 1987 r., Grzegorz Wasiak w 1990 r. i Rafał Ciszek w 1994 r. Młodzieżowym wicemistrzem Polski w biegu na 600 metrów w 1988 r. został Jarosław Szramek. Biegaczami odnoszącymi sukcesy w zawodach wojewódzkich i strefowych byli także: Mirosław i Piotr Wójcikowie, Ewa Bąbolewska, Wioletta Dmochewicz, Agata Gdowik, Robert i Jacek Symonowicz, Grzegorz Dyl, Maciej Gajowniczek. Ostatnie lata to sukcesy m.in. Franciszka Golińskiego, Bartosza Kamińskiego, Roberta Kmina i Dariusza Szwajkowskiego. Poza wymienionymi konkurencjami młodzi sportowcy zdobywali laury w sztafecie olimpijskiej, w drużynowych biegach przełajowych, w żeglarstwie, a nawet karate. Drużyna reprezentująca szkołę w 1986 r. zajęła III miejsce w sztafetowym biegu narciarskim WIMS. Sukcesy sportowe przyczyniły się do zdobycia w 1985 r. V miejsca w województwie w ogólnej klasyfikacji sportowej. Rok później „Orlika” Frombork uznano za najlepszy szkolny klub sportowy województwa elbląskiego.
W minionym 50-leciu były więc sukcesy i porażki, radości i smutki, zmiany i... Minione półwiecze to okres rozwoju szkoły i ciągłego jej doskonalenia. Co ją czeka w przyszłości?

Od autora
„Drzewo wiedzy oceniać trzeba jedynie wedle jego owoców.”
H. Teine
„Słowo jest twoim sługą, póki go nie wypowiesz. Wypowiedziane staje się twoim panem. Strzeż się więc swoich słów, jak strzeżesz złota i srebra, ponieważ często jedno słowo może cię pozbawić łaski i ściągnąć wielką karę.”
Ali Ibu Abi Talib

Cytując te myśli autor prosi o wyrozumiałość wszystkich zainteresowanych tematem powyższego szkicu, pomoc w usunięciu błędów i uzupełnieniu braków.

Zbigniew Wiernasz

Historia szkoły podstawowej od końca lat 90-tych po ostatnie dziesięciolecie (do 18 lutego 2017r. )

W roku szkolnym 1995/96 naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 606 uczniów. Nasi sportowcy zdobyli zwycięstwo w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej.
Z kolei rok szkolny 1996/97 rozpoczęło 586 uczniów. Do grona społeczności szkolnej dołączyli uczniowie klas I – III z likwidowanej w Wielkim Wierznie szkoły (10 uczniów, zaś 2 dzieci przeszło do szkoły w Błudowie). Nauczycielki Barbara Gawron i Wiesława Szyrwińska, która piastowała stanowisko dyrektora w Wielkim Wierznie przez szesnaście lat, powiększyły grono pedagogiczne i szkoły we Fromborku.
W tym roku szkolnym w szkole gościła ekipa telewizyjna programu dla dzieci „Tik- tak”. Celem było nagranie audycji o astronomii. Koleżanka Alicja Godlewska przygotowała inscenizację pt. „Dzieci Pana Astronoma”. Było to dla wszystkich bardzo interesujące wydarzenie.
Katarzyna Jachimowicz uczennica klasy uczennica VII została laureatką olimpiady przedmiotowej z języka polskiego odczytała apel olimpijski w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Dni Olimpijczyka. Dorota Skroboszewska uczennica klasy VII c – zdobyła IV miejsce w finale wojewódzkiej olimpiady z języka niemieckiego.
W kwietniu 1997 roku olimpijczycy Arkadiusz Skrzypaszek – pięcioboista, Helena Pilejczyk – panczenistka, Erwina Ryś- Ferens – łyżwiarka odwiedzili Frombork. To kolejny już w tym roku ciekawe doświadczenie. Mogliśmy bezpośrednio porozmawiać. Byliśmy świadkami przybycia do Fromborka Łodzi Świętowojciechowskiej.
W V Wojewódzkim Turnieju Wiedzy i Sprawności „TWIST" I miejsce zdobyła klasa III Stanisławy Kiezik. Anna Bizunowicz z klasą VI wyjechała na wycieczkę do Paryża, Pragi i Karkonoszy. W dniach 3-8 maja 1998 roku 40 uczniów wraz z opiekunami wyjechało na wycieczkę do Londynu. Wojtek Szarski uczeń klasy IV był pierwszym matematykiem w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”. Zdobył 103 punkty/ max. ilość punktów. W nagrodę pojechał na wycieczkę do Niemiec. 1 września 1998 roku pedagogiem szkolnym została Krystyna Sieniawska.
10 I 1999 roku - pierwszy raz zagrała we Fromborku w naszej szkole Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W maju uczniowie wyjechali na siedmiodniową wycieczkę szkolną do Paryża /40 uczniów i 3 opiekunów/, której organizatorem była Anna Zęgota. Pod koniec maja uczniowie wyjechali na wycieczkę w Sudety i do Pragi, zorganizowaną przez Alicję Godlewską i Andrzeja Grodeckiego.

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. znowelizowana 25.07.1998 r. przywróciła oświacie nieistniejące od 1948 r. ogniwo – gimnazjum, które we Fromborku zostało powołane do życia uchwałą Gminy Frombork nr 1/8/99 z dnia 26.02.1999 r.
We wrześniu 1999 roku uczniowie klasy VI wydali pierwszy numer „Szkolnej Krzyżówki dla Dzieci Rodziców”.
31.08.2000 r. zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Biedkowie. Nauczyciele zostali przeniesieni do Szkoły Podstawowej we Fromborku. Aniela Rogińska przeszła na emeryturę, a Iwona Kwiatek do pracy w Braniewie.
W dniach 8 – 10 września 2000r. uczniowie uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Najmłodsi uczniowie działali na terenie otaczającym budynki szkoły, a także na Osiedlu Słonecznym, trochę starsi w parku Ogrody Kanoniczne, a najstarsi na dolnym tarasie miasta- sprzątali wybrzeże Zalewu Wiślanego. Pomoc w realizacji akcji udzielili pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, Nadleśnictwo Zaporowo i dyrekcja Muzeum Mikołaja Kopernika. 6 października 2000r. dyrekcja i pracownicy zorganizowali Dzień Europejski. Obok uczniów i nauczycieli wzięło udział wielu mieszkańców Fromborka. Celem imprezy była nie tylko promocja idei europejskiej, ale także promocja szkoły. Organizatorami szkolnej imprezy byli dyrektor gimnazjum Lila Subkowska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Zbigniew Wiernasz.
Uczniowie z klasy Va wraz z wychowawczynią Elżbietą Król wzięli udział razem z funkcjonariuszami policji w akcji „Uśmiechnięte serduszko”. Akcja polegała na „namierzaniu” przez policjantów, za pomocą radaru, nadjeżdżającego samochodu i zatrzymaniu go. Kierowcom, którzy jechali prawidłowo, dzieci wręczały „Uśmiechnięte Serduszko” i lizaka (też w kształcie serduszka) oraz składały podziękowanie za bezpieczną jazdę. Natomiast ci, którzy jechali zbyt szybko, otrzymywali „Dziurawe Serduszko”. W marcu 2001r. Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim przekazała najpiękniejsze dzieła literatury światowej. 22 maja 2001r. uczniowie uczestniczyli w otwarciu Bałtyckiego Ośrodka Badawczego WSH w Pułtusku. Kapituła Warmińska użyczyła na ten cel budynek Kanonii Św. Ignacego. Rektor prof.dr hab. Andrzej Bartnicki przekazał dyrektorowi Zbigniewowi Wiernaszowi pismo z podziękowaniem dla wszystkich nauczycieli i uczniów. 26 maja2001r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku i tablicy pamiątkowej Tym, którzy w 1945 zginęli w Zalewie Wiślanym. Odsłonięcia dokonał abp. Edmund Piszcz wraz z Manfredem Runau.
W grudniu 2001r. powstał 1 numer gazetki „Szkolne Wieści” redagowanej przez uczniów kl.VI a. Klub Sportowy Orlik Frombork został wicemistrzem Warmii i Mazur. Miasto Iława gościła najlepsza czwórkę drużyn w siatkarskich dwójkach dziewcząt szkół podstawowych. W ich gronie znalazły się też fromborczanki. 31 sierpnia 2001 roku odeszła na emeryturę Natalia Urbanowicz, która piastowała stanowisko kierownika szkoły w Jędrychowie wicedyrektora ora dyrektora w szkole we Fromborku.
W maju 2003r. uczniowie wzięli udział w uroczystości nadania gimnazjum we Fromborku imienia Parlamentu Europejskiego. Zwieńczeniem roku szkolnego była wycieczka dla pracowników szkoły do Wilna, Trok i Kowna zorganizowana przez Elżbietę Grelewicz i Krystynę Sieniawską.
W 2004 roku odbył się kapitalny remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej we Fromborku. Odnawianie pomieszczenia trwało dwa miesiące i koszt 90 tysięcy złotych. Wyremontowano dach, wymieniono parkiet, pomalowano ściany, wstawiono nowe okna i zainstalowano lepsze oświetlenie. Koszt remontu pokryło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miasta i Gminy Frombork. Dodatkowo szkoła otrzymała 10 tysięcy złotych z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na wyposażenie sali.
16.07.2004r. to dzień, kiedy podpisano Akt Założycielski Zespołu Szkół we Fromborku. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego, Przedszkole we Fromborku. Obwód Zespołu Szkół obejmuje miejscowości: Frombork, Wilanowo, Krzyżewo, Narusa, Krzywiec, Jędrychowo, Baranówka, Ronin, Nowiny, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Biedkowo, Biedkowo-osada, Bogdany, Drewnowo. Dyrektorem nowo powstałej placówki została mianowana na to stanowisko Bożena Szczepanik pełniąca tę funkcję do 2014 r. 31 sierpnia 2004 roku po osiemnastu latach piastowania stanowiska wicedyrektora szkoły odeszła na emeryturę Halina Rycio oraz Zbigniew Wiernasz będący dyrektorem szkoły przez sześć lat.
1 września 2004r. zatrudniono nowych nauczycieli Marcina Filipka nauczyciela historii, Macieja Gajowniczka nauczyciela wychowania fizycznego, Annę Michałowską nauczycielkę języka niemieckiego, Annę Nocoń – wychowawcę świetlicy, Anitę Orłowską katechetkę, Maję Sochę – nauczanie zintegrowane.
W tym roku odbyło się również uroczyste otwarcie IZBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WARMII – „Skarby z poddasza”, której założycielem i fundatorem była fromborczanka Zuzanna Falińska.
Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zorganizowano „Fromborski Dzień Kota” pod hasłem „Kochaj kota ale mądrze”, „Majówkę z pupilem”, „Zwierzę nie jest rzeczą”, „Postaw Psu Budę”. Wszystko to miało na celu poprawę losu czworonogów, uwrażliwienie ludzi na ból i cierpienie jakich doświadczają zwierzęta w codziennym życiu.
2 kwietnia 2005r.to bardzo smutny dla wszystkich dzień. Odszedł na zawsze wielki Polak papież Jan Paweł II.
5 września uczniowie brali udział w szczególnie smutnym dniu z powodu śmierci nauczycielki śp. Elżbiety Czaplińskiej.
30.09. 2005r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Fromborku została uhonorowana Certyfikatem „Szkoła z klasą” nadanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Naszą dumą było wyróżnienie Zespołu Szkół w Wojewódzkim Konkursie na najciekawsze programy edukacyjne realizowane w szkołach i placówkach pod hasłem: „Też potrafimy". Wyróżniono projekty:
"Tamte lata, Tamci ludzie". Była to wystawa starych fotografii ze zbiorów mieszkańców Fromborka, przedstawiających historię miasta i codzienne życie mieszkańców. Pomysłodawczynią tematu projektu była Pani Zuzanna Falińska - wieloletnia Przyjaciółka szkoły.
"Warmia Moja Ojczyzna" to promocja regionu Warmii, reaktywacja starych przepisów, wspólne gotowanie - powstanie książki kucharskiej, przypomnienie tradycji i obyczajów warmińskich (stroje, tańce, poezja).
We wrześniu 2006 roku odbyły się uroczyste obchody 60 - lecia Oświaty Fromborskiej.
Wymiana dzieci i młodzieży - współpraca ze szkołami z miast partnerskich Fromborka: Swietłyj, Kazlu Ruda.
Wakacyjny wyjazd 22 uczniów na Litwę w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą w Trokach. Uczniowie zwiedzili Wilno i Kowno. Odwiedzili Ostrą Bramę i cmentarz na Rossie. Opiekunami były Elżbieta Grelewicz, Ewa Janicka i Krystyna Sieniawska.
Realizowaliśmy również projekt „Równać szanse". Było to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W 2007 r. odbyły się wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze szkołami z miast partnerskich Fromborka w ramach realizacji wspólnych projektów. Grupa 10 uczniów wraz z nauczycielkami Elżbietą Grelewicz i Krystyną Sieniawską przebywała na Międzynarodowym Obozie w Primorje nad Morzem Bałtyckim w Obwodzie Kaliningradzkim.
Realizacja projektu ekologicznego wspólnie z partnerami ze strony rosyjskiej z uczniami ze Swietłego „Śladami cudów natury, tradycji i kultury" wyjazd do Muzeum Warmii i Mazur, wycieczka do Zaporowa i Pieniężna;
W maju 2007 roku uczniowie wyjechali do Suchej Beskidzkiej. Odbyło sie tam spotkanie z młodzieżą węgierską z Jaszbereny w ramach obchodów Dni Ziemi Suskiej. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali nasz region Warmię. Była to promocja Warmii poprzez prezentację folkloru regionu, poezję, kuchnię, muzykę, taniec, stroje. W tym samym czasie uczniowie zwiedzili Kraków i Wieliczkę. Opiekunami w czasie wyjazdu byłi Elżbieta Grelewicz, Krystyna Sieniawska oraz Maciej Gajowniczek.
We wrześniu, po 34 latach nasz wysłużony sztandar trafił do Izby Tradycji Szkoły. Szkoła otrzymała nowy sztandar.
IX Obchody Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny przygotowała i przeprowadziła Krystyna Sieniawska. Uczniowie brali udział w różnych konkursach. Uczeń klasy VI Adam Żyliński został laureatem wojewódzkiego konkursu z grafiki komputerowej, zaś w konkursie literackim wyróżnienie otrzymała Alicja Chodnicka.
Realizowaliśmy projekt „Razem Łatwiej". Były to spotkania integrujące dzieci i młodzież niepełnosprawną ze zdrowymi kolegami i koleżankami. Odbywały się wspólne zabawy, konkursy itp.
Realizacja projektu "Nauka i zabawa, to przyjemna sprawa" to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez warsztaty teatralne, lekcje tańca, wyjazdy do kina, na lodowisko, konkurs recytatorski.
Uczeń Radosław Witkowski zajął III miejsce w województwie i 62 w kraju w Konkursie Matematycznym Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w kategorii klas II-VI. Odbyły się wycieczki klasowe do: Olsztynka, Gniewu, na Kaszuby. W październiku 2011 roku gościliśmy uczniów wraz z dyrekcją szkoły z Mikołajewa z Ukrainy.
14.10.2008r. dyrektor Bożena Szczepanik otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten został wręczony na uroczystej ceremonii w Teatrze Dramatycznym w Elblągu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Bogdanowicz- Bartnikowską. Na uroczystości między innymi byli obecni, Pan Marszałek i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Małgorzata Krajnik została laureatką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur Matematyczny 2008". Nagrodą w konkursie była wycieczka do Legolandu.
Wycieczka na Litwę uczniów klas IV-VI. Uczniowie odwiedzili Wilno, Kowno, Troki, Kiejdany i Szetejny.
W dniach 11-14.06.2009 roku odbyła się wycieczka edukacyjna na Litwę z grupą wolontariuszy nagrodzonych w Samorządowym Konkursie Ośmiu Wspaniałych. Organizatorami wycieczki była koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu Krystyna Sieniawska oraz Elżbieta Grelewicz i Monika Horbacz.
W dniach 3 - 9.06.2009 roku odbyła się wycieczka edukacyjna z uczniami na trasie Frombork -Bruksela-Berlin. Organizatorem była Danuta Paszkiewicz, Aleksandra Graczyk, Stefania Doerfer, J.Szumała. Dnia 7 września 2009 roku zostały posadzone dęby katyńskie.
10 kwietnia 2010 roku katastrofa rządowego samolotu przyniosła nam wszystkim wiele smutku. Zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska i 89 osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie. Lecieli na uroczystość z okazji 70 rocznicy mordu w Lesie Katyńskim. 12 kwietnia nauczyciele, uczniowie, pracownicy, dyrekcja wzięli udział w Mszy Świętej w Archikatedrze we Fromborku w intencji ofiar katastrofy.
21 maja 2010 r. byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia na skalę ogólnoświatową. Po przeprowadzonych licznych badaniach naukowych do Fromborka przybyła trumna ze szczątkami ( odnalezionymi dwa lata wcześniej w naszej katedrze) Mikołaja Kopernika kanonika warmińskiego, wielkiego uczonego. Nastąpił jego ponowny pochówek w katedrze fromborskiej.
We wrześniu 2010r. odbyła się „Camerata Warmińska” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
W październiku dla uczczenia 700 - lecia Fromborka odbyło się uroczyste posadzenie dębu. Nowo posadzony dąb nazwano „Kopernik”.
2010 roku otrzymaliśmy podziękowanie od księdza rzymsko-katolickiej parafii w Mikołajewie. Ksiądz Jarosław Giżycki za zebrane przez nauczycieli, dzieci i rodziców książki dla polskiej parafii w Mikołajewie na Ukrainie. W październiku 2011 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów wraz z dyrekcją z Ukrainy z Mikołajewa. Tego roku powstało boisko sportowe „ORLIK”. W czerwcu 2012 roku uczniowie klas I – III zostali przeszkoleni w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Fundatorem programu była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkolenie przeprowadziły nauczycielka nauczania wczesnej edukacji Bożena Baniewicz i pedagog Krystyna Sieniawska. Program ten jest realizowany cykliczne każdego roku wiosną.
W roku szkolnym 2013/14 pracowało 23 nauczycieli (razem z gimnazjum). W szkole podstawowej było 7 oddziałów i 150 uczniów.
Jesienią powstał plac zabaw przy szkole w ramach projektu „Przyjazna szkoła dla sześciolatka”. Uczniowie klas I cyklicznie realizują program Edukacyjny „Bezpiecznie z sierżantem Bobrem”. We wrześniu 2013 r. nasi uczniowie zdobyli I miejsce i awans do Powiatowego Turnieju Finałowego Piłki Nożnej „Piłkarskie Piątki” (skład drużyny: Miłosz Hołubowski, Piotr Lewandowski, Jakub Szpakowski, Karolina Cichowlas, Janek Cichowlas, Jakub Cichowlas, Kacper Tylzanowski, Maksymilian Sienkiewicz).
Koniec września i początek października to Dni Głośnego Czytania. Zaproszeni goście Iwona Mroczkowska, Małgorzata Czupajło i Maria Jurkiewicz czytali głośno uczniom poszczególnych klas.
2.10.2013 nasi sportowcy zdobyli II miejsce i awans do zawodów rejonowych w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Mini Piłce Nożnej (skład drużyny: Miłosz Hołubowski, Piotr Lewandowski, Jakub Szpakowski, Karolina Cichowlas, Janek Cichowlas, Kacper Tylzanowski, Maksymilian Sienkiewicz, Michał Urbanowicz, Dominik Czaczkowski).
Uczeń klasy VI b Miłosz Hołubowski zdobył I miejsce w konkursie literackim organizowanym przez miejscowy szpital z okazji jego 60-cio lecia za opowiadanie „Moje spotkanie z Jaśkiem”. Kolejnym sukcesem Miłosza Hołubowskiego było zajęcie I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym (pokonał kolegów z gimnazjów i liceów).
W listopadzie nasi piłkarze zdobyli III miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Mini Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. Skład drużyny to Piotr Lewandowski, Jakub Szpakowski, Janek Cichowlas, Kacper Tylzanowski, Maksymilian Sienkiewicz, Paweł Dorawa, Mateusz Gajek, Maciej Siwek.
Uczennica klasy VI a Marta Łatacz zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastyczno – Językowym „Niemieckie idiomy i przysłowia w obrazach”. Kolejnym sukcesem było zajęcie I miejsce chóru szkoły podstawowej w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
Rok kalendarzowy został zakończony jasełkami. Tym razem to uczniowie, rodzice i zaproszeni goście mogli obejrzeć przedstawienie w wykonaniu nauczycieli. 12.01.2014 – XXII Finał WOŚP przeprowadzony został przez wolontariuszy pod kierunkiem Krystyny Sieniawskiej oraz nauczycieli i uczniów z naszej szkoły. Zebraliśmy 13.282 zł 98 gr
Jakub Urbanowicz został laureatem I stopnia ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada wiedzy Archimedes – Matematyka Plus”. Dominika Zabłocka uzyskała tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego. Magdalena Demkowicz z klasy III zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem Integracja, tolerancja, akceptacja na temat: „Niepełnosprawni są wśród nas”. Zaś Martyna Mieczkowska z klasy III zajęła I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografik” dla klas trzecich. Zaś Mateusz Genderka uczeń klasy I zdobył wyróżnienie w Kangurze Matematycznym. Uczeń był przygotowany przez Wiesławę Szyrwińską.
Najlepszym uczniem szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 został Miłosz Hołubowski uczeń klasy VI b.
1 września 2014 nowym dyrektorem Zespołu Szkól we Fromborku została Sylwia Mechlińska. Funkcję wicedyrektora pełni Danuta Dudek. Pedagogiem szkolnym w dalszym ciągu jest Krystyna Sieniawska. W szkole prowadzona jest Szkolna Kasa Oszczędności.
W październiku 2014 roku pedagog Krystyna Sieniawska za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W roku szkolnym 2014/15 stan rady pedagogicznej i klas pozostaje bez zmian.
W listopadzie uczennica klasy I a Gabriela Kalinowska zdobywa I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto marzeń” organizowanym przez Lokalna Grupę Rybacką.
Przez cały rok szkolny prowadzony jest cykliczny konkurs recytatorski „Cztery pory roku w poezji”(w jury nasi nauczyciele emeryci: Iwona Mroczkowska, Wiesława Mechlińska, Janina Szeluga). W szkole obowiązuje stały kalendarz imprez i wydarzeń. Jak co roku uczniowie zbierają karmę dla bezdomnych zwierząt. W kwietniu sportowcy zdobyli III miejsce w Turnieju w Piłce Nożnej Dziewcząt. W listopadzie III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej. Od wielu lat szkoła popularyzuje zdrowe odżywianie „Śniadanie daje moc” oraz Dzień Zdrowego Gotowania i Jedzenia. Propagujemy czytelnictwo poprzez organizowanie Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Systematycznie co roku odbywa się Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Pani Elżbieta Grelewicz zorganizowała lekcje przyrody pokaz żywych owadów. Od kilu lat realizowany jest projekt plastyczny „Frombork w oczach dziecka” realizowany przez Bożenę Baniewicz i Krystynę Sieniawską. Podczas 23 Finału WOŚP zebrano 16064,77 zł.
Pod opieką Magdaleny Hołubowskiej, Krystyny Sieniawskiej(8 lat) Moniki Horbacz, a obecnie Moniki Rosy-Olejniczak, wolontariusze naszej szkoły włączali się w wiele akcji charytatywnych. Wymienić tutaj należy Przedświąteczną Zbiórkę Żywności, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wsparcie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizującej Dzień Papieski porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym, wigilia na fromborskim rynku. W lutym 2015 roku wolontariusze przystąpili do projektu UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Nasi uczniowie wykonali laleczki, które zostały sprzedane. Za pozyskane pieniądze zostały zakupione szczepionki przeciwko cholerze, polio i odrze dzieciom z Sudanu Południowego. Najlepszą uczennicą w roku szkolnym 2014/2015 została Florentyna Karpowicz. W listopadzie 2015 roku uczennica klasy II a wygrała konkurs muzyczny „Bezpieczna i przyjazna droga przez cały rok” organizowany przez Komendę Policji wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Olsztynie i Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Nagrodą było nagranie piosenki w profesjonalnym studiu radiowym. Piosenka była emitowana na antenie Radia Olsztyn. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniósł kolejny rekord 16.806,92 zł
Szkolny Tydzień Profilaktyki to akcja adresowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół we Fromborku, której celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wśród dzieci i młodzieży, dotyczącej uzależnień, przemocy i zachowań ryzykownych. Działania te na stałe wpisały się w działalność szkoły. Koordynatorem tych działań jest pedagog szkolny Krystyna Sieniawska.
Uczniowie klasy III brali udział w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym. Mateusz Genderka zajął I miejsce a Piotr Gawdzik zajął III miejsce. Natomiast w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografik” I miejsce zajęła Oliwia Grasso. Uczniów przygotowała Wiesława Szyrwińska. W tym roku szkolnym realizowaliśmy projekt „Łąka, ogród, pole, las zawsze wokół nas”. Uczniowie założyli ogródki i rabaty szkolne, a uczniowie klasy III wykonali roślinny zegar słoneczny. Uczeń klasy III Mateusz Genderka z otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Uczniowie Piotr Gawdzik, Mateusz Genderka, Wojciech Bernaszuk, Igor Grabowski, Oskar Grabowski, Damian Popek i Jakub Witczak zajęli II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Trójboju Lekkoatletycznym. Mistrzynią tańca Disco Dance w Morągu została uczennica klasy II b Lidia Daniluk.

W roku szkolnym 2016/17 naukę rozpoczęło 134 uczniów. Uczennica Maja Szyrwińska zajęła III miejsce w konkursie plastycznym „Ekologicznie zakręceni organizowanym przez Fundację Żółty Szalik z Braniewa. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pobił kolejny rekord. Wolontariusze, nauczyciele, uczniowie rodzice oraz wszyscy mieszkańcy Fromborka uzbierali 18.758, 67 zł. Koordynatorem wolontariatu była Monika Rosa – Olejniczak. Derka I stopnia, Mieczkowska Martyna III stopnia, Jakub Brzuziewski i Maja Glegoła V stopnia.
Dnia 18 lutego 2017 roku odbyła się inauguracja obchodów 70 lat fromborskiej oświaty Turniejem Pokoleń w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku. Zaś 25 lutego odbyła się uroczystość obchodów 70 – lecia edukacji fromborskiej.

Opracowały Baniewicz Bożena
Gawron Barbara
Sieniawska Krystyna
Szyrwińska Wiesława

Skip to content