Przeskocz do treści

Konkurs fotograficzny „Kopernik – Twoja twarz wygląda znajomo”

Regulamin konkursu fotograficznego „ Kopernik – Twoja twarz wygląda znajomo”.

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Szkół we Fromborku
 2. Cel i tematyka konkursu
  Celem Konkursu jest:
 • Stworzenie fotograficznego portretu Mikołaja Kopernika.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 • Budzenie ich wrażliwości artystycznej.
 • Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 • Popularyzacja pasji fotograficznej

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do Uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Fromborku.

4. Zgłaszanie prac

 • Zgłoszenie zdjęć do konkursu odbywa się poprzez przesłanie plików w formacie JPG na adres e.kurowska@szkola-frombork.edu.pl
 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową.
 • Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 19. 02. 2021 r.
 • Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
 • Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 • Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie fotografii na stronach internetowych Zespołu Szkół we Fromborku . Organizator zastrzega sobie prawo do wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 • Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich.

5. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 • Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 • Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 • Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 • O decyzji Jury wyróżnione osoby zostaną powiadomione. Informacje zostaną również umieszczone na stronie Zespołu Szkół we Fromborku.
 • Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

6. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej  Zespołu Szkół we Fromborku

Skip to content